© Rumiko Takahashi / Shogakukan / Studio Pierrot / Fuji TV